Helpline
for entrepreneurs and
FEA participants
11-08
Information services of regional customs offices
2670

Regional offices

Name and surname of the information service staff

1

Andijan

Karimov Farkhad Rahimjanovich

2

Bukhara

Kayumova Durdona gayrat kizi

3

Jizzakh

Saidkulov Aziz Azam ugli

4

Navoi

Khayrullaev Shavkat Abrievich

5

Namangan

Askarov Ravshan Tokhirjonovich

6

Sirdarya

Karabaev Anvar Azizovich

7

Samarkand

Sattarov Gayrat Jakhongirovich

8

Surkhandarya

Urolov Shokhruz Shavkat ugli

9

Tashkent city

Yunusova Nargiza Bakhodirovna

10

Tashkent region

Samandarov Khurshid Bakhodirovich

11

Khorezm

Davletov Nurmukhammad Bakhtiyorovich

12

Fergana

Mirzaev Shokhrukhmirzo Avazkhonovich

13

Kashkadarya

Hushvaktova Aziza Bakhodirovna

14

Republic of Karakalpakstan

Saparboev Jenisbay Urazbaevich

15

SCC "tashkent-AERO"

Orifjonov Akhmadjon Odiljon ugli

Note: You can contact the information service through the telephone numbers in the section "Regional offices".

 

26.02.2018

For listening highlight the text and click this button