Автотранспорт воситасини вақтинча олиб кирувчи хорижий жисмоний шахслар диққатига!
  • Ўзбекистоннинг экспорт салоҳияти Ўзбекистоннинг экспорт салоҳияти
  • Ўзбекистон: тараққиёт босқичлари ва муҳим воқеалар Ўзбекистон: тараққиёт босқичлари ва муҳим воқеалар

Ўзбекистон Республикаси Божхона кодексининг 339-моддасида божхона тўловлари тўланишини таъминлаш усуллари кўрсатиб ўтилган бўлиб, унга кўра, божхона тўловлари тўланишини таъминлаш тўловчининг танловига кўра амалга оширилади.

Мазкур Кодекснинг 342-моддасига асосан божхона омбори фаолиятини лицензиялашда божхона тўловлари тўланишини таъминлаш сифатида товарларии гаровга қўйиш қўлланилмайди.

Божхона тўловлари тўланишини таъминлаш сифатида суғурта мажбуриятипи қўллаш тартиби Божхона кодексининг 345-моддасида белгиланган. Ушбу модда талабларига асосан суғурта полиси билан таъминланган мажбурият тўловчи томонидан бажарилмагаи тақдирда божхона тўловларинингсуммаси ва фоизлар суғурта полисини берган суғурталовчидан божхона органи томонидан сўзсиз тартибла конун хужжатларига мувофиқ ундириб олннади.

Юкоридагилардан келиб чикиб, суғурта полиси ва суғурта шартномасида божхона тўловларининг суммаси ва фоизлар божхона органлари талаб килгаи пайтда сузсиз тартибда (хеч кандай кушимча шарт ва талабларсиз) тулаб берилиши кузда тутилган булса, божхона туловларини таъминлаш сифатида суғурта мажбурияти кулланилади.

Мазкур хатда берилган жавоб Сизни каноатлантирмаган такдирда, Узбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муожаатлари тугрисида”ги конуни талаблари асосида юкори турувчи органга ёхуд бевосита судга шикоят килишга хукукига эгасиз.

Ўзбекистон Республикаси Президснтининг 1997 йил 10 октябрдаги “Товарлар (ишлар, хизматлар) экспортн рагбатлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-1871-сон фармойиши 5-иловасига мувофик, давлат ва жамият қурилишига путур етказишгга, давлат суверенитети ва сиёсий мустақиллигини, худудий яхлитлигини бузишга, уруш, терроризм, зўрлик ишлатиш, миллатчилик, диний можаролар, расизм (иркчилик) ва унинг бошка куринишлари (антисемитизм, фашизм) таргиб килувчи овозли, аудио, видео, кино, фотосурат, фотопленка, негатив, расм, кўлёзма ва ёзма адабиётлар, шунингдек порнотрафик мазмундаги материалларни Ўзбекистан Республикаси худудига олиб кириш таъкикланади.

Бугунги кунда божхона органлари томонидан мазкур материалларии республика худудига кириб кслишини олдини олиш буйича тегишли чора- тадбирлар олиб борилмокда.

Шу билан бирга кўрсатиб утилган Ўзбекистон Республикаси Парвозлар хавфсизлигиии назорат килиш давлат инспекцияси ва Ўзбекистон Республикаси Миллим хавфсизлик хизматининг “Ўзбекистон Республикасининг фукаро авиациясида радио, телеаппаратура, аудио ва видео техника, компьютер, планшет ва мобиль телефонларни авиация хавфеизлиги буйича текшириш коидаларини тасдиқлаш тўғрисида” карори (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2014 йил 24 сентябрда 2617 ракам билан руйхатдан ўтказилган) билан тасдиқланган коидалар авиация хавфсизлиги буйича текшириш коидаларини белгилайди.

Фойдаланувчиларга қулайлик туғдириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси божхона органлари фаолиятига доир барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг электрон шакли (Lex.uz га хаволаси) Давлат божхона қўмитаси веб-сайтининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар” бўлимига жамланган. Унда соҳага доир барча қонун, фармон, қарор ва Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтказилган турли ҳужжатлар жойлаштирилган. 
Мурожаатингизда сўралаётган божхона ҳуқуқига оид ҳужжатлар ҳақида тегишли (номи, қабул қилинган санаси ва бошқалар) маълумотлар келтирилмаганлигини маълум қиламиз.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2007 йил 20 сентябрда 1717-сон билан рўйхатга олинган Давлат ва божхона ташқи савдо статистикаси маълумотларини йиғиш ва қайта ишлаш услубияти тўғрисидаги низомнинг 9-бандига асосан ташқи савдо бўйича якуний жамланма маълумотларни шакллантириш, уларни нашр қилиш ва фойдаланувчиларга зарур кесимларда тақдим этиш Давлат статистика қўмитаси томонидан ўрнатилган тартибда амалга оширилади.

Юқоридагиларни инобатга олиб, товарлар экспорти ва импорти бўйича статистик маълумотларни олиш учун белгиланган тартибда Давлат статистика қўмитасига мурожаат қилиш мақсадга мувофиқлигини маълум қиламиз.

Шунингдек, божхона органлари фаолияти билан боғлиқ маълумотларни божхона органлари www.customs.uz веб сайтининг “Очиқ маълумотлар” бўлимидан ҳамда Ўзбекистон Республикаси очиқ маълумотлар порталидан (www.data.gov.uz) олиш мумкинлигини маълум қиламиз.

I. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 г. № УП-1871 «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)», товар, указанный в обращении включен в Перечень предметов и продукции, запрещенных к экспорту из Республики Узбекистан, в частности:

Краткое наименование

Код ТН ВЭД

2.

Хлебобулочные изделия* (кроме мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья, сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов собственного производства)

1905

* Экспорт данной продукции может осуществляться на основании решений Президента или Правительства Республики Узбекистан.

II. Согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан ‒ ТН ВЭД (версия 2012 года), введенного в действие постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 сентября 2012 г. № ПП-1816 «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»:

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

1905

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты

Вместе с тем, данный товар включен в Перечень товаров, подпадающих под гигиеническую сертификацию (санитарно-эпидемиологическое заключение), утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 декабря 2012 г. № 379 «О дополнительных мерах по либерализации процедур, связанных с осуществлением внешнеторговых операций».

III. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июля 2015 № 197 «Об утверждении перечня документов, представляемых органам государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций», утвержден Перечень документов, представляемых органам государственной таможенной службы при таможенном оформлении товаров, вывозимых в таможенном режиме «экспорт», в частности:

1.Контракт (договор, соглашение), кроме биржевых контрактов, зарегистрированный в соответствующих  уполномоченных органах;

2.Грузовая таможенная декларация, за исключением случаев декларирования товаров путем заполнения пассажирской таможенной декларации в установленном законодательством порядке;

3.Транспортные (накладная в зависимости от вида транспорта) и товаросопроводительные (инвойс) документы.

При этом, таможенное оформление товаров в электронной форме осуществляется в соответствии с Положением о порядке таможенного декларирования товаров в электронной форме, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2014 г. № 376 «Об утверждении Положения о порядке таможенного декларирования товаров в электронной форме».

IV. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 г. № УП-1871 «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)», отменены экспортные таможенные пошлины на все виды товаров (работ, услуг).

Согласно статье 212 Налогового кодекса Республики Узбекистан оборот по реализации товаров (за исключением драгоценных металлов) на экспорт за иностранную валюту облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.

Статьей 230 Налогового кодекса установлено, что реализация подакцизных товаров на экспорт их производителями, за исключением отдельных видов подакцизных товаров, определяемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан, не подлежит обложению акцизным налогом.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 апреля 1999 г. № 204 «О ставках таможенных сборов», утверждены ставки сборов за таможенное оформление, уплачиваемых при экспорте товаров, в частности:

- 0,1 процента от таможенной стоимости, но не менее 50 процентов от минимального размера заработной платы за таможенное оформление товаров и транспортных средств в таможенном режиме «экспорт»;

- 10 процентов от минимального размера заработной платы за таможенное оформление товара, помещаемого в таможенный режим «экспорт», сотрудником вне мест его осуществления, из расчета за один час работы одного сотрудника.

V. В соответствии с положениями постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 сентября 2003 г. № 416 «О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга экспортно-импортных операций» и от 21 июля 2014 г. № 199 «О дополнительных мерах по совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в Республике Узбекистан» утверждены минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам.

Также, данными нормативными актами установлено, что субъекты предпринимательской деятельности осуществляют ввод данных по внешнеторговым контрактам в электронной форме через Единый портал интерактивных государственных услуг с использованием электронной цифровой подписи.

В этой связи, полагается целесообразным при осуществлении экспортных операций руководствоваться нормами действующего законодательства в установленном порядке.

Если Вас не удовлетворило данное ответное письмо, Вы имеете право в установленном порядке обратиться в судебные или другие вышестоящие органы Республики Узбекистан.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 247 от 11.11.2005 г. «О совершенствовании регулирования ввоза в Республику Узбекистан и вывоза из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей» утверждень «Перечень продукции, ввоз в Республику Узбекистан и вывоз из Республики Узбекистан которой осуществляется по разрешениям, выдаваемым Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы, в случае, если она содержит озоноразрушающие вещества».

Действие данного перечня не распространяется на товары под кодом ТН ВЭД 3903 11 000 0, 3909 50, которые перевозятся в контейнерах с личным имуществом или предметами домашнего обихода или других некоммерческих целях.

Пунктом 7 положения о порядке определения предназначения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Республики Узбекистан (рег. № 1147 от 04.06.2002 г.) определено, что физические лица, переселяющиеся на постоянное место жительства в Республику Узбекистан из иностранных государств, могут ввозить без ограничения общей стоимости и без обложения таможенными платежами личное имущество, приобретенное ими до въезда на территорию Республики Узбекистан, за исключением автотранспортных средств.

Исходя из вышеизложенного сообщаем, что действие нормативного документа, изложенного в вашем обращении, распространяется только на физические лица, переселяющиеся на постоянное место жительства в Республику Узбекистан из иностранных государств.

Также сообщаем, что при таможенном оформлении товаров таможенным органам, осуществляющим данное оформление, представляются документы согласно «Перечня документов, представляемых органам государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 197 от 20.07.2015г.

При таможенном оформлении товаров, ввозимых в таможенном режиме «выпуск для свободного обращения (импорта)» в таможенные органы предоставляются следующие документы:

1. Грузовая таможенная декларация, за исключением случаев декларирования товаров путем заполнения пассажирской таможенной декларации в установленном законодательством порядке.

2. Экспортная грузовая таможенная декларация или иной заменяющий её документ и другие документы, для подтверждения таможенной стоимости импортируемых товаров, ввозимых импортерами — субъектами предпринимательства на таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам в соответствии с Положением о порядке подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых импортерами - субъектами предпринимательства на таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 22.05.2013 г. № 139.

3. Транспортные (накладная в зависимости от вида транспорта) и товаросопроводительные (инвойс) документы.

4. Сертификат происхождения товаров (по желанию заинтересованного лица и в случаях, когда его необходимость предусмотрена международными договорами Республики Узбекистан).

Сиз назарда тутаётган божхона расмийлаштируви бўйича мутахассисларни тайёрлов курслари ҳақидаги маълумотни ушбу саҳифадан олишингиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2009 йил 22 декабрдаги ПҚ-1245-сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2010 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари ва давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида чакана савдо қоидаларини ҳамда Ўзбекистон Республикасида умумий овқатланиш маҳсулотларини (хизматларини) ишлаб чиқариш ва сотиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” ги 2003 йил 13 февралдаги 75-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида чакана савдо қоидалари”нинг 119-моддасига асосан янги импорт автомобилларини сотиш фақат юридик шахслар - ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг расмий дилерлари томонидан амалга оширилиши белгилаб қўйилган.

Маълумот учун: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолиятини тартибга солишга доир чора-тадбирларни давом эттириш тўғрисида”ги ПҚ-1816-сон қарори билан тасдиқланган Ташқи иқтисодий фаолият товарлар номенклатураси талабларига кўра, 8701, 8702, 8703, 8704 ва 8716 товар позицияларидаги ишлаб чиқарилган вақтидан 3 йил ва ундан ортиқ вақт ўтган транспорт воситалари “муқаддам фойдаланишда бўлган” транспорт воситалари ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 19 ноябрда 2156-сон билан рўйхатга олинган “Божхона чегарасидан олиб ўтилаётган автотранспорт воситаларини божхона расмийлаштирувидан ўтказиш тартиби тўғрисида Низом”нинг 4-бўлимида божхона чегарасидан товар сифатида олиб ўтилаётган автотранспорт воситасининг божхона расмийлаштируви ва назорати тартиби белгилаб берилган.

Ушбу низомнинг 52-бандига асосан товар сифатида олиб кирилган автотранспорт воситаси "эркин муомалага чиқариш" ёки "вақтинча олиб кириш" божхона режимига расмийлаштирилгандан сўнг унинг эгасига ТИФ божхона пости томонидан "Автотранспорт воситасини олиб кириш гувоҳномаси" берилади.

"Эркин муомалага чиқариш" божхона режимига расмийлаштирилган автотранспорт воситаларининг гувоҳномаларида "автотранспорт воситасини ўзга шахсга фойдаланишга, эгалик қилишга бериш ёки ўзгача равишда ўтказиш чекланади" сўзлари қайд этилган ҳолларда:

5 йил муддат доирасида автотранспорт воситасини ўзга шахсга фойдаланишга, эгалик қилишга бериш ёки ўзгача равишда ўтказиш, БЮДга тегишли ўзгартиришлар киритилгандан ва янги гувоҳнома расмийлаштириб берилгандан сўнг амалга оширилади;

5 йиллик муддат ўтгандан сўнг, БЮДга ўзгартириш киритилмасдан ва янги гувоҳнома расмийлаштирилмасдан қонун ҳужжатлари асосида автотранспорт воситасини ўзга шахсга фойдаланишга, эгалик қилишга бериш ёки ўзгача равишда ўтказиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 19 ноябрда 2156-сон билан рўйхатга олинган “Божхона чегарасидан олиб ўтилаётган автотранспорт воситаларини божхона расмийлаштирувидан ўтказиш тартиби тўғрисида низом”нинг 4-банди билан божхона чегарасидан товар сифатида олиб ўтилаётган автотранспорт воситасининг божхона расмийлаштируви ва назорати тартиби белгилаб берилган.

Унга кўра автотранспорт воситаси жисмоний шахслар томонидан товар сифатида олиб кирилганда уларнинг божхона расмийлаштируви автотранспорт воситаси эгасининг доимий яшаш жойида, юридик шахслар томонидан олиб кирилганда эса фаолият ҳудудида жойлашган ТИФ божхона постида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.07.2015 даги 197-сон қарори билан “Экспорт-импорт операцияларини амалга оширишда давлат божхона хизмати органларига тақдим этиладиган ҳужжатлар рўйхати” тасдиқланган.

Ушбу рўйхатда «Эркин муомалага чиқариш (импорт)» божхона режимида олиб кириладиган товарларни божхонада расмийлаштиришда тақдим этилиши лозим бўлган ҳужжатлар рўйхати белгилаб берилган.

Божхона кодексининг 103-моддасига асосан Ўзбекистон Республикасига товар ва автотранспорт воситаларини импорт қилишда:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2009 йил 5 августдаги ПҚ-1169-сон қарорига асосан импорт божхона божи;

“Бож тарифи тўғрисида”ги Қонуннинг 33-моддасига асосан эркин савдо режими ўрнатилган давлатларга мансуб бўлган ва улардан олиб кириладиган товарлар божхона божи ундирилишдан озод этилган.

“Эркин савдо тартибини назарда тутувчи битимлар имзоланган эркин савдо зонасини ташкил этиш тўғрисидаги битим иштирокчилари бўлган давлатлар” рўйхати (рўйхат рақами 429, 1998 йил 8 апрель)га кирувчи давлатларда ишлаб чиқарилган товар ва автотранспорт воситаларига товарнинг мамлакат келиб чиқиш сертификати тақдим этилган тақдирда божхона божи ундирилишидан озод этилади;

“Энг қулай савдо-сотиқ тартибини яратган ҳолда савдо-иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битимлар имзоланган мамлакатлар” Рўйхати (рўйхат рақами 426, 1998 йил 8 апрель)га кирувчи давлатларда ишлаб чиқарилган товар ва автотранспорт воситаларига товарнинг мамлакат келиб чиқиш сертификати тақдим этилган тақдирда божхона божи бир баровар миқдорида ундирилади;

Қолган холатларда божхона божи ставкаси икки баровар миқдорда ундирилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг 2015 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари тўғрисида” 2014 йил 
4 декабрдаги ПҚ-2270-сон қарорига мувофиқ акциз ва қўшилган қиймат солиғи;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Божхона йиғимлари ставкалари тўғрисида” 1999 йил 30 апрелдаги 204-сон қарорига биноан божхона расмийлаштируви учун божхона йиғими (божхона қийматининг 0,2 фоизи, бироқ камида 25 АҚШ доллари ва 3000 АҚШ долларидан ортиқ бўлмаган миқдорда, шу билан бирга олиб келинаётган транспорт воситалари (шу жумладан, вақтинча олиб келинаётганлар)ни рўйхатдан ўтказиш ва қайта рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқига гувоҳномалар берганлик учун енгил автомобиллар учун 20 еврога тенг бўлган миқдорда) ундирилади.

Божхона тўловлари ҳисобланишида автотранспорт воситасининг қиймати, ТИФ ТН коди, келиб чиқиш мамлакати ҳамда товарни идентификация қилиш учун керакли маълумотлар, яъни уларнинг тўлиқ номи (модели, двигатель ҳажми ва ҳ.к.) аниқ кўрсатилган бўлиши лозим.

Автотранспорт воситаси ташувчи ёки бошқа шахс томонидан сиз учун олиб келинган тақдирда йўл-юк ҳужжатларида Сизнинг шахсингиз сотиб олувчи ва юк қабул қилувчи сифатида кўрсатилиши лозим.

Россия Федерациясида автотранспорт воситасини сотиб олиш учун тақдим этилиши керак бўлган ҳужжатлар рўйхати билан автозаводнинг интернет сайти орқали танишишингиз мумкин.

Қўшимча равишда шуни маълум қиламизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 14 декабрдаги “Самарқанд автомобиль заводида ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш ва республика автотранспорт паркини янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-531-сонли қарорига асосан "М2", "М3" ва "N2" тоифаларидаги фойдаланилган автотранспорт воситаларини, зарарли чиқинди чиқариш даражаси "Евро-2" экологик даража талабларига жавоб бермайдиган бензин ва дизель моторлари билан жиҳозланган юқорида кўрсатилган тоифалардаги янги автотранспорт воситаларини, 2010 йилнинг 1 январидан бошлаб эса, ТН ТИФ 8703 ва 8705 кодларига тўғри келадиган махсус транспорт воситаларидан ташқари, "Евро-3" экологик даража талабларига жавоб бермайдиган транспорт воситаларини Ўзбекистон Республикасига олиб келиш тақиқланади. 

Тадбиркорлар ва ТИФ иштирокчилари
учун доимий ишонч телефони

(8 371) 120-76-33

ИШОНЧ ТЕЛЕФОНЛАРИ

ҲУДУДИЙ
БОШҚАРМАЛАР

Медиатека

Барча видеолар

Фойдали сайтлар